This text is available in Norwegian only

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen

Vedtatt av Universitetsstyret 12.02.2015

Innholdsfortegnelse

Innledning
1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL ØKONOMIREGELVERKET
2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARS FORDELING

3 DELEGERING AV BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET OG PLANLEGGING

4 ØKONOMIFORVALTNING

5 REGNSKAPSFØRING OG RAPPORTERING

6 KONTROLL OG RESULTATOPPFØLGING

7 FORVALTNING AV VERDIPAPIRER OG ANDRE EIENDELER

8 EKSTERNT FINANSIERT AKTIVITET
9 SAMARBEID MED STIFTELSER OG SELSKAP
10 ANDRE FORHOLD

Innledning

(UHL §§9-1, 10-2 og 10-3)

Hovedinstruksen fra Kunnskapsdepartementet delegerer ansvar på mange områder innenfor økonomiforvaltningen til styret som er den øverste myndighet ved universitetet.

Hovedreglenes formål er blant annet å delegere de nødvendige fullmakter videre til direktøren, og dermed tydeliggjøre skillet mellom styrets overordnede ansvar og direktørens operative ansvar.

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved UiB er fastsatt av styret i henhold til punkt 2.1. i Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltningen ved statlige universitets- og høgskoler av 10. juni 2014.

Overordnet lov og regelverk

Økonomiforvaltningen ved UiB skal følge:

 • Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 (sist endret 1. august 2014).
 • Lov om offentlige anskaffelser av 1. juli 2001 (sist endret 1. januar 2014)
 • Reglement for økonomistyring i staten, fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 12. desember 2003 (sist endret 18. september 2013).
 • Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003 (sist endret 18. september 2013).
 • Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høgskoler, fastsatt 10. juli 2014.
 • Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (F-07-13) og tilhørende veileder datert 26. august 2013.
 • Rundskriv, reglement og pålegg for øvrig fra Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for økonomistyring som gjelder økonomiforvaltningen.

Bestemmelsene om økonomiforvaltningen gjelder all virksomhet ved UiB, uavhengig av finansieringskilde.

Tilbake

1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL ØKONOMIREGELVERKET

(R§ 3, HI 1)

Hovedreglene er et supplement til det overordnede økonomiregelverk i staten. Innholdet i dokumentene er ikke gjengitt, slik at ved bruk av hovedreglene må en også forholde seg til de punkter i det overordnede regelverket det er henvist til.

Hovedregler for økonomiforvaltningen gjelder hele økonomifunksjonen og alle enheter ved UiB som skal bidra til å understøtte UiBs fastsatte mål og strategier.

I hovedreglene for UiB benyttes følgende begrep og forkortelser:

 • UHL – Lov om universiteter og høgskoler
 • R - Reglement for økonomistyring i staten
 • B - Bestemmelser om økonomistyring i staten
 • HI - Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltningen med de tilføyelser og presiseringer som fremgår av bestemmelsene i disse.

Tilbake

2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARS FORDELING

2.1 Interne regler og retningslinjer

(R § 3, B 2, HI 2.1 )

Styrets ansvar og oppgaver er regulert i UHL §§ 9 – 1 og 9 -2. Direktørens ansvar og oppgaver er regulert i UHL § 10 – 3.

Styret er det øverste organ ved universitetet og skal innenfor lover og regler og de rammer og retningslinjer som er trukket opp av Kunnskapsdepartementet, fastsette hovedregler for økonomiforvaltningen ved institusjonen. Direktøren er den øverste leder for den administrative virksomheten ved UiB og har ansvaret for at universitetet drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.

Direktøren har det operative ansvaret for de arbeidsområdene som omfattes av dette regelverket.

Direktøren kan delegere myndighet i den utstrekning lov eller andre bestemmelser ikke er til hinder for det.

Direktøren skal sørge for at styret er kjent med de økonomiske forpliktelser universitetet har påtatt seg.

2.2 Økonomiforvaltningsansvar

(UHL § 9-2, R §§ 4, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17 og 18 – B 1.2, B2 og B 4.5.1 - HI 2.2)

Direktøren har ansvaret for at den samlede økonomi- og formuesforvaltningen er samordnet og utføres rasjonelt. Dette ansvaret omfatter blant annet:

 • Fastsette retningslinjer slik at de løpende økonomioppgavene utøves i henhold til gjeldende regelverk
 • Samordne budsjettarbeidet ved universitetet og påse at det baseres på de rammer styret fastsetter og utføres etter gjeldende regler og retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet
 • Samordne kommunikasjonen med Kunnskapsdepartementet og med Riksrevisjonen i saker som gjelder økonomiforvaltningen ved institusjonen
 • Sørge for hensiktsmessig oppgave- og arbeidsfordeling mellom nivåene i organisasjonen i saker som angår økonomiforvaltningen
 • Samordne arbeidet med resultat- og økonomikontroll internt ved universitetet, herunder følgeopp at mål og resultatkrav fastsatt i tildelingsbrev, andre vedtak og interne styringsdokumenter følges opp og gjennomføres innenfor rammen av tildelte midler
 • Fastsette interne kontrollrutiner innenfor alle systemene som benyttes i universitetets økonomiforvaltning, og sørge for at det er etablert tilfredsstillende intern kontroll som er tilpasset risiko og vesentlighet og forhindrer styringssvikt, feil og mangler
 • Sørge for at økonomiregelverket med tilhørende interne regler og retningslinjer er lett tilgjengelig for ansatte ved universitetet, og for at alle ansatte har kjennskap til og blir informert om de bestemmelser for økonomiforvaltning som gjelder for deres arbeid
 • Sørge for kontrollfunksjoner som dekker forvaltnings-, økonomi- og resultatkontroll
 • Påse at den eksternt finansierte virksomheten drives i samsvar med bestemmelser fastsatt av Kunnskapsdepartementet og lokale retningslinjer fastsatt av styret
 • Sørge for at rutiner er skriftlig dokumentert
 • Påse at økonomiregelverket følges ved fakulteter og tilsvarende enheter
 • Sørge for nødvendig kompetanse i UiBs økonomiforvaltning
 • Vurdere behov for endringer i hovedregler og delinstrukser mm

3 DELEGERING AV BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET OG PLANLEGGING

3.1 Budsjettdisponeringsmyndighet

(B 2.5.2.1, HI 3.1)

3.1.1 Generelle bestemmelser om intern disponering

Styret har budsjettdisponeringsmyndighet og kan delegere denne helt eller delvis til ansatte ved universitetet. Alle delegeringsvedtak og vedtak om disponeringer skal dokumenteres skriftlig.

Rektor har ikke budsjettdisponeringsmyndighet ut fra universitets og høyskoleloven eller hovedinstruksen. Styret delegerer budsjettdisponeringsmyndighet til rektor.

Direktøren har generell budsjettdisponeringsmyndighet jf. universitets- og høyskolelovens § 10-3 (7) og kan delegere i den utstrekning lov eller andre bestemmelser ikke er til hinder for dette.

Direktøren skal sørge for at det til en hver tid foreligger en oversikt over hvem som har budsjettdisponeringsmyndighet i den enkelte enhet/avdeling og disse tjenestemenns signaturprøver.

Direktøren fastsetter retningslinjer for kontroll med hvordan budsjettdisponeringsmyndighet utøves.

3.1.2 Gjennomføring og oppfølgning

(R § 9, B2.3.2, HI 3.1.2)

Direktøren skal påse at mål og resultatkrav fastsatt i tildelingsbrev, andre beslutninger og interne styringsdokumenter følges opp og gjennomføres innenfor rammen av tildelte resurser. Direktøren fastsetter universitetets rutiner for rapportering og kontroll av resultater

3.2 Langsiktig plan og budsjett

(R § 9, B 2.3, HI 3.2)

Styret fastlegger de overordnede målene i virksomhetens strategiske plan. Det skal utarbeides både ettårig og flerårig plan (strategisk plan) ved fakulteter, grunnenheter og administrative avdelinger og for universitetet.

Planarbeidet sentralt ved universitetet skal ledes og samordnes av direktøren. Direktøren fastsetter hvordan planarbeidet skal organiseres og de praktiske retningslinjene for arbeidet. Innenfor sine ansvarsområder bestemmer avdelingene selv hvordan planarbeidet skal organiseres og gjennomføres.

Universitetets langsiktige plan skal bygge på innspill fra fakultetene, grunnenhetene og de administrative avdelingene. Planen skal være retningsgivende for fakultetenes, grunnenhetenes og de administrative avdelingenes langsiktige planer.

Direktøren fastsetter frister for innspill fra fakultetene, grunnenhetene og de administrative avdelingene i særskilt skriv eller i de praktiske retningslinjene for planarbeidet.

Universitetets langsiktige plan skal legges frem til behandling i styret før planperioden tar til og innen den fristen direktøren fastsetter.

3.3 Årsplan

(R § 9, B 2.2 og 2.3.1, HI 3.3)

Med utgangspunkt i styrets vedtak om disponering av inntektene fra Kunnskapsdepartementet og de budsjetterte inntektene fra eksternt finansiert virksomhet, skal universitetet, fakultetene og de administrative avdelingene, hvert år utarbeide en plan for virksomheten.

Direktøren leder og samordner planarbeidet sentralt ved universitetet. Direktøren fastsetter hvordan planarbeidet skal organiseres og fastsetter de praktiske retningslinjene for arbeidet. Innenfor sine ansvarsområder bestemmer fakultetene og de administrative avdelingene selv hvordan planarbeidet skal organiseres og gjennomføres.

Universitetets årsplan skal bygge på innspill fra fakultetene, grunnenhetene og de administrative avdelingene. Planen skal være retningsgivende for fakultetenes, grunnenhetenes og de administrative avdelingenes årsplaner. Direktøren fastsetter frister for innspill fra fakultetene, grunnenhetenes og de administrative avdelingene i særskilt skriv eller i de praktiske retningslinjene for planarbeidet.

Årsplanen skal identifisere hovedprioriteringer og områder der det er behov for særskilte tiltak. Årsplanene skal angi prioriterte tiltak og i tillegg angi:

 • mål og resultater som skal nås i løpet av året i henhold til departementets tildelingsbrev og andre styringssignaler
 • virkemidler som skal nyttes
 • resultatansvar
 • oppfølging, rapportering og kontroll av ressursbruk og resultater

Universitetets årsplan skal legges frem til behandling i styret innen den frist direktøren fastsetter i særskilt skriv eller i de praktiske retningslinjene for planarbeidet.

3.4 Disponeringsplan

(R § 9 – B 2.3 – HI 3.4)

Med utgangspunkt i årsplanen og tildelte ressurser skal fakultetene, grunnenhetene og de administrative avdelingene utarbeide en disponeringsplan (budsjett) med månedlig periodisering for å kunne føre en løpende kontroll med utgifter og inntekter (løpende økonomistyring).

Tilbake

4 ØKONOMIFORVALTNING

4.1 Generelt om økonomiforvaltningen

(HI 4.1 )

Direktøren skal gjennom rutiner, regelverk og rapportering legge til rette for at styret kan forvalte økonomiansvaret på en forsvarlig måte.

Direktøren skal påse at avgjørelser i økonomisk-administrative saker er skriftlig dokumentert. Dersom det etter omstendighetene er nødvendig med en muntlig avgjørelse, skal avgjørelsen snarest mulig etterfølges av en skriftlig bekreftelse.

Direktøren skal påse at universitetets midler og øvrige eiendeler forvaltes i samsvar med de retningslinjer Kunnskapsdepartementet fastsetter.

Direktøren skal vurdere behovet for å utarbeide delinstrukser og praktiske retningslinjer, slik at de løpende økonomioppgavene utøves i henhold til gjeldende regelverk.

4.2 Regler for behandling av utgifter

4.2.1 Lønn og oppgavepliktige ytelser

(R §§ 17 og 18 - B 2.5, 4.3 og 5.2 – HI 4.2.1)

Direktøren har det overordnede ansvar for at arbeidet med lønn og oppgavepliktige ytelser foregår rasjonelt og gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer.

Styret avgjør om UiB skal forestå alle deler av arbeidet på lønnsområdet selv eller om institusjonen skal nytte annen tjenesteyter godkjent av Finansdepartementet. Dersom deler av lønnsarbeidet skal utføres av en ekstern tjenesteyter, skal direktøren inngå skriftlig avtale med tjenesteyteren som presiserer hvilke funksjoner som skal utføres av institusjonen og hvilke som skal utføres av vedkommende tjenesteyter.

Direktøren fastsetter hvordan lønnsarbeidet skal organiseres. Vesentlige endringer i arbeidsdeling mellom ekstern tjenesteyter og UiB skal forelegges styret.

Direktøren har ansvar for at UiB har tilgang til elektroniske systemer med tilfredsstillende funksjonalitet for beregning, utbetaling, regnskapsføring og rapportering av lønns- og personalkostnader.

Direktøren skal etablere retningslinjer og kontrollfunksjoner for UiBs lønnsarbeid som sikrer

 • Løpende oversikt over hvem som har myndighet til å attestere lønnsberegningsbekreftelse
 • Korrekt lønnsberegning og lønnsutbetaling
 • Riktig rapportering av lønnsdata blir ivaretatt
 • Regelmessig avstemming av lønns- eller lønnsrelaterte utgiftskonti i regnskapet mot tilsvarende registreringer i lønnssystemet
 • At kontrolltiltak gjennomføres i henhold til vesentlighet og risiko.

4.2.2 Kjøp av varer og tjenester

(B 5.3 – HI 4.2.2)

Styret har ansvaret for at alle kjøp av varer og tjenester til UiB skal utføres i samsvar med gjeldende lov og regelverk om offentlige anskaffelser.

Styret skal også fastsette mål og utforme strategidokument for innkjøpsvirksomheten, og har det overordnede ansvaret for at innkjøpsvirksomheten gjennomføres i samsvar med gjeldene lov og regelverk om offentlige anskaffelser

Direktøren har ansvar for tilgang til elektronisk anskaffelsessystem.

Direktøren skal etablere retningslinjer og kontrollfunksjoner som sikrer effektiv og forsvarlig gjennomføring av kjøp av varer og tjenester, herunder regler for godkjenning og effektuering av bestilling av varer og tjenester.

4.3 Attestasjon og bekreftelse av utbetalinger

(B 2.5, 4.3.1, 5.3.3, 5.3.5.2, 5.3.6 - HI 4.3)

Direktøren skal fastsette retningslinjer som sikrer forsvarlig transaksjonskontroll av at alle utbetalinger er attestert, bekreftet og bokført i samsvar med reglene om dette og etablerer rutiner som sikrer forsvarlig transaksjonskontroll

4.4 Betalingsformidling og regnskapsføring

(R § 17 - B 3.8, 4.4, 5.4.6 -HI 4.4)

4.4.1. Konsernkontoordningen

(HI 4.4.1)

Direktøren velger kontofører og anmoder Kunnskapsdepartementet om oppgjørskonti i Norges Bank i henhold til Finansdepartementets retningslinjer for konsernkontoordningen. Direktøren må fastsette skriftlig hvem som kan opprette arbeidskonti hos kontofører, og utarbeide retningslinjer for behandling og kontroll av avregningsretur og betalingsoppdrag, og for betalingsformidlingsaktivitetene forøvrig.

Direktøren skal skriftlig fastsette hvem som har myndighet til å autorisere betalingsoppdrag og skal sørge for at det til enhver tid foreligger ajourført oversikt hos kontofører og ved institusjonen over hvem som har autorisasjonsmyndighet.

4.4.2 Regnskapsføring

(HI 4.4.2)

Direktøren fastsetter retningslinjer for regnskapsføringen som er innrettet i samsvar med gjeldende regler og retningslinjer for virksomhetsregnskap.

4.4.3 Betalingskort, sjekk og håndkasse

(B 3.8.3.5, HI 4.4.3)

Direktøren skal i fastsette retningslinjer for kontroll med rutiner for bruk av betalingskort, sjekk og håndkasse.

4.5 Inntekter

(R § 14 – B 2.5, 5.4 - HI 4.5)

Direktøren har ansvaret for at det er etablert innfordrings- og kontrollrutiner for inntekter som er i samsvar med gjeldende regler.

Direktøren fastsetter nærmere retningslinjer og regler for behandling av inntekter og inntektskrav, herunder kontantsalg, herunder

 • Oppfølging av krav som ikke er gjort opp og der innkrevingen stilles i bero og retningslinjer for behandling av saker som gjelder beslutning om å unnlate å avbryte foreldelsesfrist. Direktøren tar beslutningen i slike saker, og beslutningen skal være skriftlig dokumentert.
 • Behandling av saker som gjelder ettergivelse av krav som krever stortingsvedtak eller samtykke fra departementet.
 • Etablere kontrolltiltak for inntektsområdet.

Direktøren skal sørge for at tilskuddsforvaltningen skjer i samsvar med retningslinjene for den enkelte tilskuddsordning, og etter gjeldende regler.

Tilbake

5 REGNSKAPSFØRING OG RAPPORTERING

(R §§ 12, 17, 18, B 3.2.1 og 3.2.3, HI 5)

5.1 Regnskapsføring og økonomisystem

(R § 17, B 3 og B 4, HI 5.1)

Direktøren har det overordnede ansvaret for at regnskapsarbeidet er rasjonelt og foregår på en betryggende måte og i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser om regnskapsføring fastsatt av Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Direktøren skal sørge for at UiB har tilgang til et økonomisystem med en funksjonalitet som ivaretar de oppgavene som institusjonen er pålagt i henhold til økonomiregelverket og andre lover og regler. Direktøren skal sørge for at økonomisystemet har funksjonalitet som sikrer forsvarlig økonomistyring og har et sikkerhetsnivå som er tilpasset risiko og vesentlighet.

Direktøren bestemmer hvordan økonomioppgavene skal organiseres og fastsetter retningslinjer for institusjonens regnskapsarbeid.

Styret avgjør om universitetet skal forestå alle deler av regnskapsarbeidet, eller om deler av regnskapsarbeidet skal utøves av annen tjenesteyter godkjent av Finansdepartementet. Dersom deler av regnskapsarbeidet skal utføres av en ekstern tjenesteyter, skal direktøren inngå skriftlig avtale med tjenesteyteren som presiserer hvilke funksjoner som skal utføres av institusjonen og hvilke som skal utføres av vedkommende tjenesteyter.

Direktøren bestemmer nærmere regler for universitetets regnskapsarbeid og har ansvaret for at regnskapsføringen foregår på en betryggende måte og i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser om regnskapsføringen fastsatt av Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Når institusjonen planlegger å ta i bruk nye systemer eller gjøre vesentlige endringer i eksisterende systemer, skal direktøren på et tidlig stadium i planleggingen orientere Riksrevisjonen og konsultere Kunnskapsdepartementet.

5.1.1 Kontoplan

(HI 5.1)

Direktøren skal fastsette kontoplan for økonomisystemet i samsvar med Finansdepartementets retningslinjer.

Direktøren skal fastsette retningslinjer for bruk av kontoplanen i virksomhetsregnskapet og utforme den slik at den ivaretar de krav til rapportering som Kunnskapsdepartementet fastsetter og slik at det kan lages rapporter som gir den informasjon som er nødvendig for styring og kontroll av virksomheten.

5.2 Arkivering av regnskapsmateriell og regnskapsdokumentasjon

(B 4.4.9, B 4.4.10 - HI 5.2)

Direktøren skal sørge for at arkivering av regnskapsmateriell og regnskapsdokumentasjon skjer på en betryggende måte i henhold til gjeldende regelverk.

Direktøren fastsetter nærmere retningslinjer for oppbevaring og sikring av regnskapsmateriell slik at etterkontroller kan foretas.

5.3 Rapportering til statsregnskapet

(B 3.5 - HI 5.3 )

Direktøren er ansvarlig for UiBs rapportering til statsregnskapet og skal fastsette retningslinjer som sikrer at det rapporteres korrekte regnskapsbeløp til Direktoratet for økonomistyring og Kunnskapsdepartementet i henhold til Finansdepartementets retningslinjer.

Direktøren fastsetter nærmere regler for hvordan arbeidet med regnskapsrapporteringen skal organiseres og utføres med hensyn til å sikre korrekt regnskapsrapportering. Direktøren fastsetter retningslinjer for kontrolltiltakene for regnskapsrapporteringen.

5.4 Virksomhetsregnskapet

(R §§ 12 og 17 – B 3.4.4 – HI 5.4)

Direktøren skal sørge for at virksomhetsregnskapet føres etter periodiseringsprinsippet og i henhold til de anbefalte statlige regnskapsstandarder (SRS).

Direktøren skal sende inn delårsregnskap i samsvar med Kunnskapsdepartementets krav til oppstilling og presentasjon innen de frister departementet fastsetter. Delårsregnskapene med tilhørende regnskapsmateriale skal være tilgjengelig for Riksrevisjonen.

Direktøren skal avlegge årsregnskap med det innhold og i samsvar med krav til oppstilling og presentasjon og innen den frist Kunnskapsdepartementet fastsetter. Direktøren må påse at årsregnskapet er fullstendig, pålitelig og gir et rettvisende bilde av universitetets økonomiske stilling. Årsregnskapet skal undertegnes av styrets medlemmer.

Årsregnskapet og det tilhørende regnskapsmateriale skal legges frem for revisjon innen den frist Riksrevisjonen fastsetter

Direktøren skal holde styret orientert hvert tertial om virksomhetens stilling.

Direktøren skal informere styret om vesentlige avvik i forhold til tildelingsbrev eller planlagt forbruk straks direktør får kjennskap til slike avvik.

5.5 Årsrapport og delårsrapporter (tertialrapporter)

(R § 9, B 1.5.1, HI 5.5)

Direktøren skal sende inn årsrapport og delårsrapporter til den instans, med det innhold og innen de frister som Kunnskapsdepartementet fastsetter. Årsrapporten skal undertegnes av styrets medlemmer.

Tilbake

6 KONTROLL OG RESULTATOPPFØLGING

6.1 Resultatoppfølging og evaluering

(R §§ 9 og 16 – B 2.2 og 2.6 – HI 6.1)

Direktøren har ansvaret for at universitetet oppfyller de mål og resultatkrav som er fastsatt i tildelingsbrevet. Direktøren skal informere departementet om vesentlige avvik i forhold til tildelingsbrevet eller planlagt forbruk straks direktøren får kjennskap til slike avvik.

Direktøren skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater ved institusjonen. Styret tar, etter forslag fra direktøren, stilling til frekvens og omfang ut fra risiko og vesentlighet.

Direktøren fastsetter nærmere rutiner for gjennomføring.

6.2 Intern kontroll

(R § 14 - B 1.2, B 2.2, B 2.4, - HI 6.2)

Direktøren har ansvaret for at universitetet har effektive og hensiktsmessige styrings- og kontroll

systemer slik at fastsatte mål og resultatkrav kan følges opp, ressursbruken er effektiv og at universitetet drives i samsvar med gjeldende kover og regler.

Direktøren skal etablere intern kontroll og fastsette rutiner som sikrer at tilfredsstillende internkontroll er innebygd i hele universitetets interne styring.

Direktøren skal fastsette retningslinjer og rutiner som sikrer at fakultetene, grunnenhetene og de administrative avdelingene med budsjettdisponeringsmyndighet slik at forbruket på deres ansvarsområde er i samsvar med forutsetningene i disponeringsbrev og at bestillinger og andre forpliktelser har dekning i midler enheten har til rådighet.

Tilbake

7 FORVALTNING AV VERDIPAPIRER OG ANDRE EIENDELER

7.1 Behandling av verdipost og verdipapirer

(B 5.4.7, B 5.4.8, HI 7.1)

Direktøren skal sørge for forsvarlig behandling av verdipost, sjekker og andre betalingsmidler, og fastsetter retningslinjer og rutiner for dette.

7.2 Forvaltning av eiendeler

(R § 14 - B 5.3.7, HI 7.2)

Direktøren skal fastsette retningslinjer som sikrer tilfredsstillende oversikt over - og rutiner for forvaltning av universitetets eiendeler. Direktøren skal sørge for forvaltningen av verdipapirer i form av aksjebrev, obligasjoner mv. er lagt opp i samsvar med regelverk om dette.

7.3 Forvaltning av eierinteresser m.v

(R §10, F-07-13 kapittel 4, Instruks om Riksrevisjonens virksomhet av 11. mars 2004, § 5 - HI 7.3.)

7.3.1 Generelle bestemmelser om forvaltning av eierinteresser

Kunnskapsdepartementet har gitt UiB fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet.

Departementets retningslinjer for hvordan styrings og kontrollmyndighet skal utøves skal legges til grunn.

Styring, oppfølging og kontroll skal tilpasses statens eierandel, selskapets egenart, risiko og vesentlighet. Statens eiermyndighet utøves gjennom generalforsamling.

Styret delegerer generalforsamlingsfullmakten til rektor. Rektor har fullmakt til å representere UiB på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i de selskaper UiB har eierinteresser i.

Styret vedtar opprettelse av, eller medvirkning i, egne rettssubjekter, herunder kapitalinnskudd samt salg av egne aksjer.

Rektor gir forslag til styremedlemmer i de selskapene UiB har eierinteresser i. Styremedlemmer velges av generalforsamlingen.

Direktøren skal sørge for at informasjonsplikten overfor departementet om sentrale spørsmål knyttet til selskapets virksomhet for å sikre at statens eierinteresser forvaltes på en forsvarlig måte. Direktøren informerer styret tilsvarende.

Direktøren skal påse at rapportering til departementet blir foretatt i henhold til departementets retningslinjer.

7.3.2 Særskilte bestemmelser i selskaper der staten har dominerende innflytelse

(HI 7.3.2 )

Direktøren skal sørge for at rapportering til departementet blir foretatt i henhold til departementets retningslinjer i selskap der staten eier så mange aksjer at de representerer 50 % eller mer av stemmene, eller hvor staten på grunn av eierposisjon eller ved kontroll av selskapsinteresser mv, har dominerende innflytelse.

7.4 Statlige fond

(B 3.6, HI 7.4)

Direktøren skal sørge for at forvaltning og rapportering av statlige fond er innrettet i samsvar med gjeldende regelverk.

7.5 Forvaltning av finansielle eiendeler og midler

(UHL § 9-2 nr 2, B 3.7, HI 7.5)

Direktøren skal fastsette regler for forvaltning av finansielle eiendeler og midler i samsvar med bestemmelser Kunnskapsdepartementet fastsetter.

Tilbake

8 EKSTERNT FINANSIERT AKTIVITET

(Rundskriv F-07-13, HI 8)

Direktøren skal fastsette retningslinjer for den eksternt finansierte aktiviteter ved universitetet.

Direktøren skal påse at alle direkte og indirekte kostnader i forbindelse med oppdragsaktivitet blir dekket av oppdragsgiver, og at den eksternt finansierte aktiviteten er organisert i samsvar med Kunnskapsdepartementets reglement om statlige universiteters og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer.

Direktøren skal sørge for at for at eksternt finansiert virksomhet regnskapsføres i samsvar med Kunnskapsdepartementets retningslinjer.

Direktøren fastsetter nærmere retningslinjer og kontrolltiltak for eksternt finansiert virksomhet. Retningslinjene skal dokumentere rutiner for saksbehandling og myndighetsforhold i forbindelse med godkjenning av oppdrag, inngåelse av kontrakter, beregning av dekningsbidrag, faglig og økonomisk oppfølgning av prosjekter, prosjektrapportering mm.

Tilbake

9 SAMARBEID MED STIFTELSER OG SELSKAP

(Rundskriv F-07-13 kapittel 3, HI 9)

Direktøren skal påse at samarbeidet med stiftelser eller selskap er organisert i samsvar med de retningslinjer Kunnskapsdepartementet fastsetter.

Tilbake

10 ANDRE FORHOLD

10.1 Erstatningsansvar

(HI 10.1)

Styret kan inngå forlik eller innrømme erstatningsansvar og utbetale erstatning etter særskilt fullmakt fra Kunnskapsdepartementet. Fullmakten gjelder de saker der institusjonen selv skal dekke beløpet innenfor egne budsjettrammer. I saker som gjelder erstatning over det angitte nivået skal saken forelegges Kunnskapsdepartementet til avgjørelse.

Styret delegerer denne fullmakten til rektor.

Direktøren fastsetter nærmere rutiner for erstatningsansvar og påtalebegjæring.

10.2 Påtalebegjæring

(HI 10.2)

Styret kan etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet begjære påtale i saker som gjelder økonomisk misligheter ved universitetet.

Styret delegerer denne fullmakten til rektor, som ikke kan delegere den videre.

Tilbake

Vis endringshistorikk
Dato Kommentar Lagt inn av
04. mars 2015 13:03:34 Nye hovedregler vedtatt februar 2015 Anita Vigstad
03. mars 2015 16:01:26 Endring i formatering Anita Vigstad
08. april 2011 13:16:33 Endring i formatering Anita Vigstad
Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55548299