Retningslinjer for tilpassede obligatoriske undervisningsaktiviteter for toppidrettsutøvere og studenter med tyngende studentpolitiske eller andre politiske oppgaver

Fastsatt av rektor 18.5.2017

1. Forholdet til reglene om permisjon og deltidsstudier

Studenter som deltar i toppidrett, er valgt til politiske verv i kommuner eller fylkeskommuner, eller som har tyngende studentpolitiske verv, kan etter søknad gis permisjon, jf. grads- og studieforskriftens § 4-7(4), første og siste setning. De kan også for en periode gå over fra fulltidsstudier til deltidsstudier, jf. forskriftens § 4-5 (1). Tyngende studentpolitiske verv forstås i retningslinjene her medlemskap i valgte eller oppnevnte organ der universitetet etter lov eller styrevedtak skal ha studentrepresentasjon, samt verv i studentdemokratiet, jf. uhl. § 4-1.

2. Hovedregler om tilpassede obligatoriske undervisningsaktiviteter

Det gis ikke fritak fra obligatoriske undervisningsaktiviteter. Det gis heller ikke unntak fra minstekrav til deltakelse i slike aktiviteter. Såfremt det er faglig forsvarlig, skal det som hovedregel gis individuelle tilpasninger når det trengs. Med individuelle forstås tiltak som: - utsatt eller framskutt frist - at en obligatorisk undervisningsaktivitet erstattes med en annen. som anses som faglig likeverdig - annet, som i det enkelte tilfellet vurderes som forsvarlig.

3. Saksbehandling

Søknad må leveres i rimelig tid, slik at det blir mulig å gjøre en forsvarlig vurdering. I søknaden skal studenten gjøre greie for hvilke verv eller funksjoner vedkommende har, i hvilken periode, og gi en egenvurdering av hvilke tilpasninger som er nødvendige. Fakultetet gjør vedtak i henhold til retningslinjene her.

4. Klage.

Klage over vedtak etter retningslinjene her behandles av Den sentrale klagenemnd.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. juni 2017 13:27:53

Tittel lagt inn sammen med tekst

Mona Viksøy

  1. juni 2017 10:04:21

Ny retningslinje

Mona Viksøy

  1. juni 2017 10:00:50

Ny retningslinje

Mona Viksøy