This text is available in Norwegian only

Fellesreglement for lesesaler ved Universitetet i Bergen

1

Lesesalene ved Universitetet i Bergen er som hovedregel åpne for alle registrerte studenter ved Universitetet i Bergen.

2

Fakultetene kan i samråd med studentutvalgene/fagutvalgene tildele eller reservere plasser f.eks. til:

  • hovedfagsstudenter eller andre studenter som arbeider med avhandlinger på hovedfagsnivå
  • studenter som av medisinske eller sosiale grunner, f.eks. funksjons- hemming eller omsorgsansvar, trenger fast eller reservert plass
  • studenter i det semester de forbereder seg til større avsluttende eksamen/ større avdelingseksamen

Reservert/fast plass dokumenteres med stemplet reservasjonslapp fra vedkommende fakultet.

3

De åpne lesesalene er reservert for bestemte fag/avdelinger. Studenter som er registrert på faget - de faste studentene - har fortrinnsrett til plassene der.

4

Å ha fortrinnsrett innebærer at man kan kreve at studenter fra andre fag - gjestestudenter - viker plassen fram til kl. 1015. Etter dette tidspunktet kan faste studenter og gjestestudenter konkurrere på lik linje om plassene som står ubenyttet.

5

Hovedregelen er at lesesalsbrukerne ikke har krav på fast plass, og studentene må ikke legge beslag på plassene ved å sette opp navnelapp etc. Dette gjelder både for faste studenter og for gjestestudenter.

6

Ved fravær på mer enn en time skal plassen ryddes og det skal legges fraværslapp. Ved fravær en halv time ut over oppgitt tid, tapes retten til plassen for resten av dagen. Plassen skal ryddes ved slutten av dagen.

Studenter som har fått tildelt eller reservert plass etter pkt. 2, kan likevel oppbevare sitt studiemateriell på lesesalen. Dette skal plasseres i bokhyllen. Det må være en forutsetning at dette ikke skal hindre andre studenters benyttelse av eventuelt ubenyttede plasser.

7

Ved prinsipielle konflikter kan vedkommende fakultets ordinære organer kontaktes.

8

Ved bruk av Universitetet i Bergens lesesaler skal brukerne opptre slik at de ikke støyer eller på annen måte er til unødig sjenanse for andre brukere.

9

Fakultetene kan fastsette utfyllende regler til dette reglement.

Vis endringshistorikk
Dato Kommentar Lagt inn av
31. januar 2011 14:59:42 Import Siglinde Marguerite Svare
16. november 2009 13:53:55 Import Administrator User
Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55548299