This text is available in Norwegian only

Vedtatt av 16.06.05

§ 1: For å oppnå en grad ved Universitetet i Bergen er det et vilkår at førstesemesterstudiet er gjennomført i samsvar med reglene her.

§ 2: Førstesesmesterstudiet ved UiB består av examen philosophicum og av ex.fac. eller andre innføringsemner i samsvar med studieplanen. Det samlede omfanget av førstesemesterstudiet er normalt 20-30 studiepoeng. Styret kan unntaksvis fastsette et mindre omfang.

§ 3: Førstesemesterstudiet bør normalt gjennomføres i første semester av studiet, likevel slik at det kan fastsettes avvikende regler i studieplanen for de enkelte studieprogrammene.

§ 4: Det kan etter søknad gis fritak for hele eller deler av førstesemesterstudiet, jf. uhl. § 49*. Søknader om fritak fra examen philosophicum behandles av Det historisk-filosofiske fakultetet.

§ 5: Studieplanene for examen philosophicum fastsettes av Det historisk-filosofiske fakultet. Studieplanene for øvrige førstesemesteremner fastesettes av det fakultet som gir eksamen i vedkommende emne.

* Jf ny lov om universiteter og høyskoler av 01.04.2005, § 3-5.

Vis endringshistorikk
Dato Kommentar Lagt inn av
31. januar 2011 14:58:15 Import (SISV) Siglinde Marguerite Svare
16. april 2010 13:23:04 Import (SISV) Siglinde Marguerite Svare
Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55548299