Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 16. februar 2012 nr. 872 om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (grads- og studieforskriften)

Fastsatt av universitetsstyret 28.05.2020 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-9 (forlengelse og revisjon av tidligere forskrift fastsatt av rektor 11.03.2020). Sist endret 17.06.2021.

§ 1. Formål

Forskriften her skal sikre at studenter ved Universitetet i Bergen får gjennomført sin utdanning og får sine grader og vitnemål uten forsinkelse på grunn av forhold knyttet til koronavirus (SARS-CoV-2). Forskriften er i samsvar med forskrift 7. februar 2017 nr. 137 (studietilsynsforskriften) § 2-7.

§ 2.Vurdering og sensur

Når det er nødvendig på grunn av forhold relatert til koronavirus (SARS-CoV-2) kan fakultetet gjøre slike endringer i programmer og emner:

  • Endre undervisnings- og læringsform, så som format, plattform eller medium, jf. grads- og studieforskriftens kapittel 3 og 5

  • Endre vurderingsform, jf. grads- og studieforskriftens §§ 6-2 til 6-4

  • Endre vurderingsuttrykk (karakterskala), jf. grads- og studieforskriftens §§ 3-1 og 7-1

  • Utvide sensurfristen, jf. grads- og studieforskriftens § 7-2-1, samt forskrifter fastsatt av universitetsstyret om sensurfrister for masteroppgaver og for emner ved Det juridiske fakultet.

En eventuell utvidelse av sensurfristen som nevnt i første ledd skal ordinært ikke overstige to uker utover ordinær sensurfrist for vedkommende vurdering. Denne bestemmelsen gjelder for all vurdering, uavhengig av hvilken frist som gjelder i utgangspunktet.

Endringer i vurderingsform og -uttrykk som nevnt i første ledd kan endres på ny i samme emne dersom det er nødvendig. For utvekslingsstudenter fra andre land kan fakultetene om nødvendig fastsette at vurderingsuttrykket skal være et annet enn det som ellers er eller blir bestemt.

§ 3.Regler for godkjenning av obligatoriske aktiviteter i et emne

Dersom studenter på grunn av sykdom eller pålagt karantene blir forhindret fra å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktiviteter i et emne, herunder praksis, skal fakultetet likevel gi studentene anledning til å gjennomføre vurdering i emnet.

Dersom studenter på grunn av sykdom eller pålagt karantene blant UiBs ansatte ikke får anledning til å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktiviteter i et emne, skal fakultetet likevel gi studentene anledning til å gjennomføre vurdering i emnet.

Dersom studenter på grunn av andre forhold relatert til koronavirus utenfor studentenes eller UiBs kontroll, ikke får anledning til å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktiviteter i et emne, herunder obligatorisk eller planlagt praksis, skal fakultetet likevel gi studentene anledning til å gjennomføre vurdering i emnet.

Aktiviteter, herunder praksis, som nevnt i første, andre og tredje ledd, skal i størst mulig grad gjennomføres til den planlagte tiden. Om det ikke er mulig, kan studenter som omfattes av første, andre eller tredje ledd bli pålagt å gjennomføre og få godkjent de obligatoriske aktivitetene innen en viss tid for at eksamensresultatet skal være gyldig.

Fakultetet kan i stedet fastsette alternative eller supplerende obligatoriske aktiviteter, slik at forsinkelser kan unngås, jf. § 1.

Det kan ikke gjøres endringer i det samlede læringsutbyttet for utdanningen.

§ 4.Dispensasjon fra forkunnskapskrav

Dersom studenter mangler forkunnskapskrav til emner i høstsemesteret 2020 eller vårsemesteret 2021 på grunn av forhold relatert til koronavirus skal fakultetet gi dispensasjon fra forkunnskapskravene. Studentene kan bli pålagt å gjennomføre forkunnskapskravene innen en viss tid for å kunne fortsette i studiet.

§ 5.Melding om fravær ved eksamen

Universitetsdirektøren kan forlenge fristen for å levere legeattest eller tilsvarende dokumentasjon for gyldig forfall til vurdering.

Universitetsdirektøren kan tillate egenmelding ved fravær fra vurdering. Dersom egenmelding tas i bruk, skal egenmeldt fravær aksepteres som gyldig forfall, og gi de samme rettighetene som fravær dokumentert med legeerklæring eller tilsvarende dokumentasjon. Universitetsdirektøren fastsetter hvordan egenmeldinger skal leveres.

§ 6.Varighet

Denne forskriften trer i kraft straks, og gjelder fram til 1. juli 2022.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. februar 2022

Nytt varighetstidspunkt

Mona Viksøy

  1. juni 2021

Nytt varighetstidspunkt i § 6

Mona Viksøy

08.desember 2020 10.00

Forlengelse av gyldighetsperiode

Mona Viksøy

  1. juni 2020 09:33:44

Ny TILLEGGSFORSKRIFT

Per Gunnar Hillesøy

  1. mars 2020 15:24:07

Ny TILLEGGSFORSKRIFT

Mona Viksøy

  1. mars 2020 15:14:53

Ny TILLEGGSFORSKRIFT

Mona Viksøy