This text is available in Norwegian only

Regler for fremgangsmåten ved utnevnelse til æresdoktor ved Universitetet i Bergen

Sist endret i møte i universitetsstyret 28.5.2014.

§1

Universitetsstyret kan etter innstilling fra vedkommende fakultetsstyre uten forutgående prøve utnevne menn og kvinner til æresdoktor (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig innsats eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen (lov om universiteter og høyskoler § 3-2 (4))*.

§2

Utnevnelse til æresdoktor kan skje hvert 2. år eller når universitetsstyret finner at et universitetsjubileum eller annen anledning bør markeres på denne måten.

§3

Minst ett år før utnevnelse vil finne sted, ber universitetsstyret dekanene innhente forslag innen en nærmere angitt frist. Forslagene må inneholde opplysninger om den foreslåttes personalia og vitenskapelige arbeider eller andre fortjenester, og forslagstillerens begrunnelse. De respektive fakultetsstyrene behandler så forslagene og avgir innstilling til universitetsstyret. Universitetsstyret kan om nødvendig be fakultetsstyrene prioritere forslagene.

§4

Promosjonen av æresdoktor skjer normalt i tilknytning til universitetets ordinære doktorpromosjon i august måned eller et annet festmøte.

§5

Alle sakspapirer i forbindelse med behandlingen av forslag til æresdoktor skal behandles fortrolig og er unntatt fra offentlighet inntil det tidspunkt utnevnelsen har funnet sted.

*Justert som følge av ny lov av 1.04.2005 om universiteter og høyskoler.

Vis endringshistorikk
Dato Kommentar Lagt inn av
26. februar 2015 11:41:59 Fakultetsråd rettet til fakultetsstyre Mona Viksøy
23. juni 2014 13:28:46 utnevnelse endret til 2. hvert år Mona Viksøy
09. februar 2011 15:08:26 2 Christian Hemmestad Bjerke
26. april 2010 09:01:19 1 Christian Hemmestad Bjerke
Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55548299