This text is available in Norwegian only

Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud

Godkjent av Universitetsdirektøren 13.02.2012

1. Formål

Universitetet i Bergen (UiB) vil sikre at det på alle nivå er satt av tilstrekkelig tid til å utføre verneombudsarbeid på en forsvarlig måte og sikre regelmessige møtepunkt mellom verneombud og linjeleder slik at det legges til rette for et aktivt samarbeid mellom linjeleder og verneombud i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved UiB.

2. Forankring

Retningslinjen er del av universitetets Regelsamling (Del 3. Personal og HMS), 3.2.2 Ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet og er knyttet til Retningslinje for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, hjemlet i Arbeidsmiljøloven og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

3. Omfang

Retningslinjen omfatter hele universitetet, alle nivå og enheter ved universitetet.

4. Ansvar

Linjeleder er ansvarlig for å iverksette og følge opp retningslinjen.

5. Definisjoner

 • Linjeleder: universitetsdirektør, fakultetsdirektør, avdelingsdirektør eller ansatt dekan og instituttleder
 • Verneombud: universitetets hovedverneombud (UHVO), hovedverneombud (HVO) og verneombud (VO)
 • Varaverneombud: Vara-UHVO, vara-HVO, vara-VO.

6. Tilrettelegging og samarbeid

6.1 Organisering

Linjeleder skal innenfor sitt ansvarsområde:

 • Sørge for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud.
 • Følge opp eventuelle samordningsavtaler med andre arbeidsgivere (jf. internkontrollforskriften § 6).
 • Sørge for at verneombud har tilstrekkelig HMS-kompetanse til å utføre vervet.

Verneombud skal innenfor sitt verneområde:

 • Være kjent med retningslinjen.
 • Påse at arbeidsgiver ivaretar sitt ansvar etter myndighetskrav og universitetets interne regler.
 • Delta i planlegging og gjennomføring av det systematiske HMS-arbeidet

For øvrig skal verneombudet gjøre seg kjent med bestemmelsene om verneombudets taushetsplikt (jf. Forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning § 3- 17).

UHVO og HVO har i tillegg ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet innenfor sitt verneområde (jf aml § 6-1 (3), Forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning § 1-5 og § 1-6).

Varaverneombud skal innenfor sitt verneområde:

 • Være kjent med retningslinjen og skal kunne tre inn dersom verneombud er forhindret i å utføre sitt verv. I de situasjonene varaverneombud trer inn, gjelder de samme reglene for varaverneombud som for verneombud.

6.2 Gjennomføring

Tid til å utføre vervet som verneombud
Linjeleder og verneombud skal sikre at verneombudet får tilstrekkelig tid til å utføre vervet. Begge parter skal i fellesskap vurdere hvilke eventuelle konsekvenser vervet får for verneombudets ordinære oppgaver og vurdere konkrete løsninger.

Følgende møter mellom universitetets verneombud er fastlagt:

 • Møte UHVO og HVO: Minimum 1 gang pr kvartal
 • Møte UHVO, HVO og VO: Minimum 1 gang pr kvartal
 • Møte HVO og VO: Minimum 1 gang pr måned

Dersom det oppstår uventede situasjoner som medfører at vernearbeid må utføres utover alminnelig arbeidstid etter aml. § 10-4, skal det godtgjøres som overtid (jf aml § 6-5 (3)). Om det oppstår uventede situasjoner som krever at verneombudet griper inn, har verneombudet rett til å forlate arbeidsplassen. Skjer det, skal verneombudet orientere linjeleder.

Faste møter
Linjeleder skal sikre og legge til rette for regelmessige møter mellom verneombud og linjeleder. Verneombud, varaverneombud og linjeleder skal møtes minimum kvartalsvis.

De faste møtene mellom linjeleder og verneombud skal brukes til å diskutere arbeidsmiljøsituasjonen ved verneområdet. Dersom det oppstår særskilte forhold mellom de faste møtene som kan ha betydning for arbeidsmiljøet, skal linjeleder innkalle til møte så raskt som mulig.

Verneombud skal møte i følgende utvalg ved UiB:

 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU), UHVO medlem: Minimum 4 ganger i året
 • Forhandlingsutvalget: UHVO skal møte når det er planer som gjelder rasjonalisering (omstilling) og spørsmål om arbeidstidsordninger jf. universitetets tilpasningsavtale til Hovedavtalen for arbeidstakere i staten, kapittel 5.
 • Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU): HVO skal møte når det er planer som gjelder rasjonalisering (omstilling) og spørsmål om arbeidstidsordninger jf. universitetets tilpasningsavtale til Hovedavtalen for arbeidstakere i staten, kapittel 5.

6.3 Evaluering

Tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud skal evalueres årlig som del av Retningslinje for årlig gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet (internkontroll).

7. Referanser

Arbeidsmiljøloven
Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
Forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning
Hovedavtalen for arbeidstakere i staten 1.1.2017 – 31.12.2019'
Orientering om Medvirkning og vernetjenesten
Regelsamlingen 3.2.2 Ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet
Retningslinje for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
Retningslinje for årlig gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet (internkontroll)

Utarbeidet av: Seksjon for HMS, beredskap og BHT, HR-avdelingen
Behandlet av Arbeidsmiljøutvalget: 08.12.2011

Show revision history
Date Comment Entered by
Monday 02 October 2017 9:07:16 am Oppdatering av avdelingsnavn: HR-avdelingen Olaug Eiksund
Friday 29 September 2017 12:48:15 pm Oppdatering av avdelingsnavn: HR-avdelingen Olaug Eiksund
Monday 15 June 2015 1:29:21 pm Oppdatering av avdelingsnavn: HR-avdelingen Olaug Eiksund
Tuesday 10 February 2015 7:46:04 am Korrigeringer i punkt 7. Referanser. Olaug Eiksund
Tuesday 10 February 2015 7:45:05 am Korrigeringer i punkt 7. Referanser. Olaug Eiksund
Tuesday 19 March 2013 9:14:21 am Redigering etter nye arbeidsmiljøforskifter fra 1.1.13. Retningslinje for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud publiseres. Torunn Gjøringbø Saunes
Tuesday 19 March 2013 9:09:13 am Redigering etter nye arbeidsmiljøforskifter fra 1.1.13. Retningslinje for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud publiseres. Torunn Gjøringbø Saunes
Tuesday 19 March 2013 9:04:50 am Redigering etter nye arbeidsmiljøforskifter fra 1.1.13. Retningslinje for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud publiseres. Torunn Gjøringbø Saunes
Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55548299