This text is available in Norwegian only

Retningslinjer for registrering, måling og utvikling av miljøindikatorer

Godkjent av Universitetsdirektøren 24.11.2008

1. Formål

Universitetet i Bergen(UiB) er, som ledende kunnskapsorganisasjon, forpliktet til å dokumentere sitt miljøengasjement blant annet ved å redusere negativ miljøpåvirkning knyttet til egen drift (1). Formålet med retningslinjen er å ansvarliggjøre de avdelinger og enheter som besitter kompetanse og informasjon innen de ulike miljøområdene.

2. Forankring

Retningslinjen er forankret i UiBs Regelsamling (del 3. Personal og HMS) (2), Lov og miljøinformasjon i virksomheter (3), Forurensingslovgivningen (4), Miljøverndepartementets krav om innføring av miljøledelse i alle offentlige virksomheter (5) og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) (6).

3. Omfang

Retningslinjen gjelder for alle enheter ved UiB, med unntak av de enheter som er samordnet ved Haukeland universitetssykehus.

4. Ansvar

Universitetsdirektøren/universitetsdirektørens representant har ansvaret for at registrering, måling og utvikling av miljøindikatorer i tråd med retningslinjene blir iverksatt og fulgt opp innenfor sitt myndighetsområde. Se punkt 6.1 for konkretisering og utdyping av oppgaver.

5. Definisjoner

 • Indikatorer eller ”nøkkeltall”: Utvalgte data eller konstruerte indekser som benyttes til å belyse et ofte komplekst fenomen eller problemområde. Valg av indikatorer vil langt på vei være basert på faglig skjønn.
 • Enhet: Omfatter i denne sammenheng ulike grunnivå ved UiB, for eksempel fakultet, avdeling, institutt, seksjon, senter o.l.
 • Miljøsekretariatet: Skal koordinere arbeidet med det ytre miljø ved UiB.

6. Beskrivelse

Enheter (punkt 6.1) skal sette mål, iverksette tiltak, registrere og vurdere resultater for miljøindikatorer (punkt 6.2) knyttet til nevnte miljøområde (punkt 6.1). Enhetene skal løpende vurdere kvaliteten på og nytteverdien av miljøindikatorene, samt foreslå korrigeringer og eventuelt nye indikatorer.

6.1 Oppgaver:

 • Universitetsdirektørens kontor og Formidlingsavdelingen er ansvarlig for informasjon knyttet til bruk av videokonferanser.
 • Kontor for innkjøp ved Økonomiavdelingen er ansvarlig for indikatorer knyttet til innkjøp.
 • Kontor for drift ved Eiendomsavdelingen er ansvarlig for indikatorer knyttet til energi, avfall og vannforbruk.
 • Fakultetene, Bergen Museum, Universitetsbiblioteket, Forskningsavdelingen, Utdanningsavdelingen og Formidlingsavdelingen er ansvarlige for indikatorer knyttet til forskning, undervisning og formidling.
 • Ledere ved enhetene er ansvarlig for rapportering av resultatene av enhetens egen innsats. Status i miljøarbeidet rapporteres årlig i linjen som integrert del av HMS-rapporteringen.
 • Miljøsekretariatet ved Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen skal på bakgrunn av innmeldte data formidle resultater til enhetene og utarbeide årlige miljøregnskap som del av miljørapporteringen til Styret og Departementet.

6.2 Retningslinjen gjelder miljøindikatorer knyttet til:

 • Innkjøp og forbruk av varer og tjenester
 • Energiforbruk
 • Transport
 • Avfall og utslipp
 • Vannforbruk
 • Indikatorer knyttet til primærvirksomheten (indirekte påvirkning)

7. Referanser

 1. Protokoll fra møte i Universitetsstyret 15.02.2007 - sak 18
 2. Regelsamlingen ved UiB, Del 3.2 Helse, miljø og sikkerhet
 3. Lov om miljøinformasjon
 4. Lov om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven)
 5. Grønn stat: Innføring av miljøledelse i statlige virksomheter
 6. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Utarbeidet av: Miljøsekretariatet ved UiB

Show revision history
Date Comment Entered by
Friday 19 January 2018 2:36:38 pm Endring av tittel Olaug Eiksund
Tuesday 12 December 2017 10:41:15 am Endring av tittel Olaug Eiksund
Tuesday 03 October 2017 6:38:41 pm Oppdatering av punkt 7. Referanser Olaug Eiksund
Tuesday 03 October 2017 6:33:47 pm Oppdatering av punkt 7. Referanser Olaug Eiksund
Tuesday 24 September 2013 7:40:54 am Oppdatering av punkt 7. Referanser Olaug Eiksund
Wednesday 06 April 2011 3:59:48 pm Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling. Olaug Eiksund
Thursday 03 February 2011 2:40:16 pm Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling. Olaug Eiksund
Thursday 06 January 2011 2:19:07 pm Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling. Olaug Eiksund
Wednesday 05 May 2010 2:18:56 pm Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling. Olaug Eiksund
Thursday 22 April 2010 1:27:32 pm Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling. Olaug Eiksund
Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55548299