This text is available in Norwegian only

Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk ved UiB (AKAN-retningslinjer)

Godkjent av Universitetsdirektøren 03.06.1998

1. Formål

Retningslinjene viser hvordan rusproblem ved Universitetet i Bergen (UiB) skal håndteres og hvordan rusforebyggende arbeid er organisert.

2. Omfang

UiBs arbeid i forhold til rusmidler består av:

 1. Rusforebyggende arbeid
 2. Oppfølging av medarbeidere med rusproblem

Koordinering av det rusforebyggende arbeidet er lagt til AKAN-utvalget som utarbeider handlingsplan for dette arbeidet. For nærmere informasjon om det rusforebyggende arbeidet vises det til denne handlingsplan som kan fås fra HMS-seksjonen.

Disse retningslinjene omtaler hvordan medarbeidere med rusproblemer skal følges opp. Ved UiB benevnes disse retningslinjer for AKAN-retningslinjer (AKAN er en forkortelse for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk). AKAN-retningslinjene er hjemlet i en avtale som er inngått mellom arbeidstakerorganisasjonene ved UiB og universitetet. Avtalen slår fast at det ved UiB skal være et AKAN-system. AKAN-avtalen innebærer at det skal være forpliktende regler for hvordan tilfeller av rusmiddelmisbruk som påvirker arbeidssituasjonen skal håndteres.

AKAN-systemet består av følgende:

 • Advarselssystem
 • Støtteapparat
  • AKAN-hovedkontakter
  • Personkontakter
  • Helsepersonell ved HMS-seksjonen
  • AKAN-utvalg: Ansvar for informasjon og tilrettelegging

3. Definisjoner

Rusmidler

Med rusmidler forstår vi:

 • Alkohol
 • Vanedannende medikamenter
 • Illegale narkotiske stoffer

Høyt rusmiddelkonsum

Med dette forstås et forbruk av alkohol eller av vanedannende medikamenter som er slik at det påvirker eller på sikt vil påvirke helse, sosialfunksjon eller arbeidsevne/funksjon.

Forseelse mhp. rusmiddelbruk

Med forseelse mhp. rusmiddelbruk forstår vi:

 • Bruk av rusmidler i arbeidstiden
 • Rusmiddelpåvirkning i arbeidstiden
 • Fravær pga. rusmiddelbruk
 • Frammøte i bakrus (redusert arbeidsevne, lukt av rusmidler eller annet)

Kravet er “ 0 promille” i arbeidstiden. Det er heller ikke tillatt å bruke alkohol på en slik måte at det går utover arbeidsevnen feks. ved at en møter i bakrus.

Dersom det ved arrangementer ved UiB skal serveres alkoholholdige drikkevarer så skal dette godkjennes av leder. Ved slike arrangement gjelder ikke de to første punkt nevnt over. Synlig beruselse i forbindelse med slike arrangement godtas ikke. Retningslinjene for alkoholbruk gjelder både ved reiser i UiBs regi og ved deltagelse på seminarer, kurs etc. Retningslinjene gjelder ikke når den faglige del av programmet er avsluttet for dagen.

4. Advarselssystem

Ved mistanke om høyt rusmiddelkonsum

Dersom ledere ved UiB får mistanke om at medarbeidere ved UiB har et høyt rusmiddelkonsum skal lederen gjennomføre en samtale med den aktuelle medarbeider. Formålet med samtalen er å gjøre medarbeideren oppmerksom på at kollegaer eller andre har registrert at her foreligger det et mulig rusproblem. Det er spesielt viktig at slike samtaler gjennomføres tidlig, før det oppstår evt. problemer på arbeidsplassen. Høyt rusmiddelkonsum gir ikke grunnlag for advarsel i forhold til AKAN-retningslinjene dersom det ikke også foreligger en forseelse mhp. bruk av rusmidler (konf. punkt 3).

Forseelse mhp. rusmiddelbruk

Dersom det foreligger en forseelse mhp. rusmiddelbruk (konf. over) så skal nærmeste overordnede varsles. Nærmeste overordnede evt. sammen med AKAN-hovedkontakt skal gjennomføre samtale med medarbeideren, konfrontere ham/henne med den aktuelle forseelse og gi vedkommende en advarsel i forhold til det system som er beskrevet under.

1. gangs forseelse

Ved første gangs forseelse gir nærmeste overordnede (med personalansvar) en muntlig advarsel til arbeidstakeren. Hovedkontakt kan evt. være tilstede når leder gir denne advarsel. Muntlig advarsel skal dokumenteres skriftlig, se vedlegg.

Videre orienteres:

 • Den aktuelle hovedkontakt
 • HMS-seksjonen

Den aktuelle hovedkontakt og representant fra HMS-seksjonen orienterer den ansatte om AKAN-tilbudet og setter i verk tiltak dersom den ansatte ønsker det. HMS-seksjonen journalfører at muntlig advarsel er gitt.

Nærmeste overordnede avgjør om arbeidstakerens stilling er av en slik art at utestenging fra arbeidsoppgavene må iverksettes.

Dersom arbeidstaker har brukt rusmidler på jobb eller møtt fram i bakrus, så skal arbeidstaker sendes hjem, og leder skal ha en samtale med arbeidstaker påfølgende arbeidsdag.

2. gangs forseelse

Ved andre gangs forseelse gir nærmeste overordnede en skriftlig advarsel med pålegg om å følge det AKAN-behandlingstilbud som utarbeides av hovedkontakt og HMS-seksjonen i samarbeid med klienten.

Det sendes kopi til:

 • Hovedkontakt
 • HMS-seksjonen

Hovedkontakten og representant fra HMS-seksjonen lager etter samråd med den ansatte et støtte-, oppfølgings- og behandlingsopplegg (AKAN-behandlingstilbud). Det inngås en skriftlig avtale om at behandlingsopplegget skal følges. Kopi av avtale sendes nærmeste overordnede med personalansvar. Dersom behandlingsavtale brytes skal nærmeste overordnede varsles.

Nærmeste overordnede avgjør om arbeidstakerens stilling er av en slik art at utestenging fra arbeidsoppgavene må iverksettes eller om evt. endring av arbeidsoppgaver er nødvendig.

3. gangs forseelse

Ved tredje gangs forseelse vurderes det om det er hensiktsmessig å videreføre et internt opplegg, med ny skriftlig advarsel.

Denne vurdering skal foretas i møte der følgende stiller:

 • Nærmeste overordnede
 • Representanter fra HMS-seksjonen
 • Hovedkontakt
 • Evt. personkontakt

Nærmeste overordnede avgjør om arbeidstaker kan fortsette i stillingen ved UiB.

Iverksettelse av personalsak/avskjedssak

Når det etter 3. gangs forseelse konkluderes med at ingen videre oppfølging er hensiktsmessig, oversendes saken tjenestevei til HR-avdelingen med anmodning om at det blir vurdert å fremlegge avskjedssak for Kollegiet. Det er først på dette nivå i AKAN-prosessen at HR-avdelingen skal orienteres.

Bortfall av advarsler

Dersom det har gått mer enn 2 år siden siste forseelse, anses samtlige advarsler som bortfalt. Dersom det da begås en forseelse starter advarselsystemet på nytt.

Taushetsplikt

AKAN-hovedkontakter, støttekontakter og representanter fra HMS-seksjonen har taushetsplikt om personlige forhold som de får kjennskap til. Uavhengig av dette skal de grupper som er nevnt over rapportere til leder dersom den ansatte bryter avtale om AKAN-behandlingstilbud.

5. Støtteapparat

Støtteapparatet består av:

 • AKAN-hovedkontakter
 • Personkontakter
 • Helsepersonell ved HMS-seksjonen

Hovedkontakter

AKAN-hovedkontakter oppnevnes av HR-avdelingen etter forslag fra organisasjonene. Det utnevnes en hovedkontakt for hver av følgende organisasjoner: Akademikerne, Parat, NTL, Unio.

Oppgaver/ansvar:

 • Hovedkontakten er sammen med HMS-seksjonen ansvarlig for at det sammen med den aktuelle medarbeider utarbeides et behandlings-, støtte- og omsorgstilbud (AKAN-behandlingsavtale).
 • Hovedkontakten er ansvarlig for å påse at de avtalte behandlings-, støtte- og omsorgstilbud blir fulgt opp.
 • Hovedkontakten skal sammen med HMS-seksjonen være et støtteapparat for personkontaktene.
 • Hovedkontakten skal ha rapport fra leder om de tilfeller av rusmisbruk som blir registrert, advarsler som blir gitt etc.

Personkontakt

Personkontakten er en kollega som utpekes av den enkelte rusmiddelmisbruker. Personkontakten bør være av samme kjønn og ha et avklart/bevisst forhold til rusmidler. Personkontakten skal godkjennes av hovedkontakten.

Oppgaver/ansvar:

 • Personkontakten har som oppgave å være en støtte for AKAN-klienten.
 • Personkontakten kan ha en oppfølgings - og støttefunksjon også i fritid. Bistand til å etablere sosiale nettverk og bistand til å utvikle positive mestringsstrategier vil være viktige oppgaver for personkontakten.

Opplæring:
Personkontakten skal ha veiledning/undervisning fra HMS-seksjonen og hovedkontakten. Spesielt vil veiledning om hvordan en kan yte støtte i de enkelte tilfeller være viktig.

Personkontakten har, uavhengig av løfter om taushetsplikt, adgang til å søke råd og veiledning hos helsepersonell ved HMS-seksjonen eller hovedkontakt.

Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen

Bedriftslege og bedriftssykepleier er HMS-seksjonens kontaktpersoner i AKAN-saker. Oppgavene er oppfølging av medarbeidere med rusproblem, rådgivning til hovedkontakter, personkontakter og ledelse vedr. håndtering av enkeltsaker.

Oppfølging av enkeltsaker:
Bedriftslege/sykepleier har behandlingsansvar for medarbeidere med rusproblem. Evt. behandlingsopplegg utformes i samarbeid med klienten og hovedkontakten og dokumenteres i en behandlingskontrakt.

Dersom det avtales med den enkelte at blod eller urinprøver skal kunne benyttes som stikkprøve eller ved mistanke om forseelse (undersøkelse mhp. om det er rusmidler i blod eller urin) så skal det inngås skriftlig avtale om dette. Det er utarbeidet egne retningslinjer for prøvetaking og analyse.

Rådgivning/opplæring:
HMS-seksjonen har funksjon som rådgiver overfor ledere, hovedkontakter og personkontakter vedr. rusmiddelproblem og håndtering av disse.

Fakultet/avdeling

Saker vedrørende rusmiddelmisbruk bør håndteres av misbrukerens nærmeste overordnede. Den nærmeste overordnede til misbrukeren kan både søke råd og orientere sine overordnede om det aktuelle problem. Dersom personaladministrative tiltak som utestenging fra arbeid eller vesentlige endringer i arbeidsoppgaver, evt. flytting av arbeidsplass vurderes må overordnet instans informeres. Dersom det konkluderes med at videreføring av et AKAN-opplegg ikke er hensiktsmessig (se 3. gangs forseelse), skal anmodning til HR-avdelingen om å vurdere å fremlegge avskjedssak sendes via fakultet/avdeling.

AKAN-hovedkontakter, støttekontakter og representanter fra HMS-seksjonen har ingen informasjonsplikt i forhold til fakultet eller avdeling. Deres informasjonsplikt når et AKAN-behandlingsopplegg ikke følges opp er i forhold til misbrukerens nærmeste overordnede. Det er linjelederens ansvar å gi informasjon oppover i linjen. Nærmeste overordnede har også plikt til oppfølging av individet.

6. Akan-utvalg

AKAN-utvalget er et underutvalg under Arbeidsmiljøutvalget (AMU). AKAN-utvalget utpekes av AMU og har følgende sammensetning: 1 representant fra Akademikerne, 1 representant fra Unio, 1 representant fra Parat, 1 representant fra NTL, 1 representant fra toppledelsen og 1 representant fra HMS-seksjonen. Utvalget velger selv leder. AKAN-utvalget avgir årsrapport til AMU.

AKAN-utvalgets hovedoppgaver:

 • Trekke opp retningslinjer for informasjon og undervisning i alkohol-, medikament- og narkotikaspørsmål.
 • Legge forholdene til rette for at det finnes et effektivt behandlings-, støtte- og omsorgstilbud som kan yte bistand til personer som har behov for oppfølging.
 • Være faginstans vedr. spørsmål om AKAN og AKAN-arbeid ved Universitetet i Bergen.
 • Utvalget skal ikke delta i behandlingen av enkeltpersoner.

Nærmere opplysninger:Bedriftshelsetjenesten

Vedlegg:

Referanser:
AKAN-utvalget

Show revision history
Date Comment Entered by
Wednesday 18 December 2019 10:28:55 am Oppdatering kontaktinformasjon Olaug Eiksund
Monday 15 June 2015 1:24:38 pm Oppdatering av avdelingsnavn: HR-avdelingen Olaug Eiksund
Thursday 12 September 2013 9:55:35 am Oppdatering av url under punkt 2. Omfang. Olaug Eiksund
Thursday 13 October 2011 12:22:08 pm Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling. Olaug Eiksund
Tuesday 05 July 2011 10:49:08 am Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling. Olaug Eiksund
Wednesday 05 May 2010 2:17:47 pm Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling. Olaug Eiksund
Wednesday 05 May 2010 2:17:25 pm Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling. Olaug Eiksund
Thursday 22 April 2010 1:26:47 pm Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling. Olaug Eiksund
Thursday 22 April 2010 10:43:17 am Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling. Olaug Eiksund
Wednesday 21 April 2010 3:56:31 pm Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling. Olaug Eiksund
Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55548299