Regler om oppretting, anvendelse og sletting av brukerkonti for studenter på UiBs IKT-anlegg

Reglene er godkjent av rektor og universitetsdirektør i beslutningsnotat av 11.10.04. Hjemmel : Uhl. § 9, nr. 3 jf nr 1. Reglene trer i kraft 17.11.04

1. Definisjoner

1.1 Med nye studenter menes personer som har tatt imot tilbud om studieplass ved UiB for inneværende semester, og som har semesterregistrert seg.

1.2 Med studenter menes personer som har

  • tatt imot tilbud om studieplass ved UiB

  • semesterregistrert seg og meldt seg til eksamen

  • deltatt på eventuelle obligatoriske orienteringsmøter

  • betalt semesteravgift innen 1. september om høsten og 1. februar om våren

1.3 Med viderekomne studenter menes personer som har vært studenter ved UiB i minst ett semester.

2. Plikt til oppretting og anvendelse av brukerkonto

2.1 Reglene her gjelder ved siden av UiBs alminnelige IKT-reglement

2.2 Alle studenter har plikt til å opprette brukerkonto med tilhørende e-postadresse på UiBs IKT-anlegg, og til å oppsøke sin personlige side «Mi side» i UiBs studentportal. UiB vil nytte «Mi side» og studentenes e-postadresser på IKT-anlegget til å informere om ulike forhold.

2.3 UiB påtar seg ingen plikt til å gi parallell informasjon på annet vis, slik at dersom studenten lar være å oppsøke «Mi side» eller å lese e-postmeldinger jevnlig, og minst en gang hver uke, kan viktig informasjon gå tapt eller komme for sent fram til studenten.

3. Oppretting og sletting av brukerkonti for nye studenter

3.1 Nye studenter kan opprette brukerkonto på UiBs server. Ved oppretting av brukerkonto oppgis studentens personlig PIN-kode, studentnummer og fødselsnummer.

3.2 Nye studenter som ikke har betalt semesteravgiften innen fristen, 1. september om høsten og 1. februar om våren vil få slettet sin brukerkonto uten varsel.

4. Sletting av brukerkonti for viderekomne studenter

4.1 Viderekomne studenter som ikke har registrert seg og betalt semesteravgift i to semestre på rad, vil få sin brukerkonto sperret og senere slettet. Sperring og sletting av brukerkonti for viderekomne studenter, gjøres etter følgende prosedyre:

a. Studenten varsles, pr. e-post, undertegnet av Utdanningsdirektøren om at studentens brukerkonto vil bli slettet. Varsling skjer etter at fristen for betaling av semesteravgift i det tredje semesteret etter at studenten sist registrerte seg og betalte semesteravgift, er gått ut.

b. En måned etter at varsel er sendt, sperres studentens brukerkonto. Sperringen opprettholdes ut semesteret. Utdanningsdirektøren må gi særskilt beskjed til IT-avdelingen dersom en sperret brukerkonto skal gjenåpnes.

c. Sperrede brukerkonti slettes automatisk ved semesterslutt, i løpet av uke 25 om våren og uke 52 om høsten.

d. Data som er lagret via studentenes brukerkonto, vil normalt eksistere i UiBs backup-system i ett, - 1 år etter at brukerkontoen/data er slettet. I særlige tilfeller kan studenter gis tilgang til slike data. Utdanningsdirektøren avgjør søknaden.