Retningslinjer for biologiske faktorer og genmodifiserte mikroorganismer

Godkjent av Universitetsdirektøren 21.08.2014

1. Formål

Retningslinjene skal bidra til at alle som bruker og håndterer biologiske faktorer og genmodifiserte mikroorganismer (GMO) ved Universitetet i Bergen (UiB) gjør dette på en sikker og forsvarlig måte.

2. Forankring

Retningslinjene inngår i universitetets regelsamling (Del 3. Personal og HMS) og er forankret i HMS-lovgivingen (se referanse).

3. Omfang

Retningslinjene gjelder alt arbeid med biologiske faktorer og GMO ved og i regi av UiB, med unntak av de prosjektene og aktivitetene som i henhold til samordningsavtaler skal følge andre retningslinjer for HMS-arbeid.

4. Ansvar

Linjeleder er ansvarlig for at retningslinjene gjøres kjent og følges opp ved enheten.

Ansatte, studenter og gjester som bruker og håndterer biologiske faktorer og GMO skal følge retningslinjene.

5. Definisjoner

 • Linjeleder: Instituttleder, eller tilsvarende som har overordnet ansvar ved enheten
 • Linjeleders representant: Ansatt som har fått delegert oppgaver fra linjeleder (som prosjektleder, HMS-koordinator, gruppeleder, romansvarlig).
 • Biologiske faktorer: Levende eller døde mikroorganismer, cellekulturer, endoparasitter og prioner som kan fremkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos mennesker.
 • Mikroorganismer: Enhver cellulær eller ikke-cellulær mikrobiologisk enhet som er i stand til å formere seg eller til å overføre genetisk materiale, herunder også virus, viroider, dyre- og planteceller i kultur.
 • Genmodifiserte mikroorganismer (GMO): Mikroorganismer, planter og dyr hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi.
 • Genteknologi: Teknikker som innebærer at arvestoffet blir isolert, karakterisert, modifisert og satt inn i levende celle eller virus.
 • Celleteknologi: Teknikker for fremstilling av levende celler med nye kombinasjoner av genetiske materialet ved fusjon av to eller flere celler.
 • Smitterisikogruppe: Klassifisering av levende biologiske faktorer etter den infeksjonsfare de representerer i henhold til forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 6-1.
 • Inneslutning av biologiske faktorer: Barrierer som anvendes for å unngå at biologiske faktorer kommer i utilsiktet kontakt med mennesker eller miljø.
 • Inneslutningstiltak: Iverksettelse av ulike tiltak for å begrense spredning av den biologiske faktoren.

6. Organisering

6.1 Organisering og godkjenninger

Linjeleder / linjeleders representant skal:

 • Gi melding til Arbeidstilsynet minst 30 dager før enheten begynner å bruke biologiske faktorer i smitterisikogruppe 2, 3 og 4. Hensikten med meldingene er at Arbeidstilsynet skal kunne vite at det er gjort en risikovurdering, og at det er planlagt å sette i verk tiltak for å beskytte arbeidstakerne.
 • Søke om GMO-godkjenning av laboratorium med inneslutningsnivå 1 og 2 innen 45 dager før oppstart. Laboratorium som krever inneslutningsnivå 3 og 4 godkjenning skal foreligge innen 90 dager. Godkjenningsmyndighet er Helsedirektoratet.
 • Utarbeide arbeidsinstrukser og prosedyrer for bruk, transport og avhending og gjøre disse kjent.
 • Sørge for at ansatte/studenter som er eller har vært eksponert for biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3 eller 4 registreres i eksponeringsregisteret.
 • På bakgrunn av en risikovurdering sørge for at ansatte, studenter og gjesteforskere som utsettes for biologiske faktorer blir informert om og gjennomgår egnet helseundersøkelse med tilbud om vaksinasjon.
 • Før oppstart av arbeid med biologiske faktorer og GMO sørge for at tilstrekkelig opplæring og kunnskap blir gitt. Denne dokumentasjonen må foreligge skriftlig.
 • Sørge for at påbudt verneutstyr er tilgjengelig og brukes.
 • Sørge for at hygienetiltakene blir ivaretatt.

6.2 Anskaffelse

Ansatte, studenter og gjester skal:

 • Innhente informasjon om bruk, håndtering, oppbevaring, praksis ved søl og avhending av biologiske faktorer og GMO, og sette seg inn i inneslutningstiltak før innkjøp.

Bestiller skal:

 • Foreta bestilling av den biologiske faktoren og GMO.

6.3 Bruk, håndtering og oppbevaring

Ansatte, studenter og gjester skal:

 • Gjennomføre risikovurdering av prosedyre/prosjekt i henhold til "Retningslinje for risikovurdering av risikofylt arbeidsmiljø".
 • Følge aktuelle arbeidsinstrukser.
 • Benytte sikkerhetsbenker klasse IIB2 eller III ved arbeid med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3 og 4.
 • Anvende påbudt verneutstyr.
 • Påse at kjemikalier er merket i henhold til Deklareringsforskriften og lagret i godkjente kjemikalieskap på avlåste kjemikalierom.
 • I tilfelle uhell med GMO øyeblikkelig underrette Helsedirektoratet.
 • Melde HMS-avvik som oppdages i henhold til "Retningslinjer for melding og oppfølging av HMS-avvik".

6.4 Avfallshåndtering

 • Biologisk avfall:
  • Væskeavfall med biologiske faktorer autoklaveres og avhendes deretter i henhold til "Retningslinje for avhending av farlig avfall og problemavfall, ioniserende strålekilder og eksplosivt avfall" dersom avfallet er uskadeliggjort. Dersom avfallet inneholder farlige kjemikalier skal det i hvert enkelt tilfelle avgjøres om det skal avhendes som farlig avfall eller problemavfall.
  • Fast avfall autoklaveres og behandles som restavfall dersom det ikke inneholder kjemikalierester.
 • Avfall som inneholder kjemikalierester skal behandles som problemavfall.
 • Avfall ved bruk av GMO skal autoklaveres før det avhendes som problemavfall.

7. Referanser

Utarbeidet av: HMS-seksjonen, HR-avdelingen
Behandlet av Arbeidsmiljøutvalget: 19.02.2014

Vis endringshistorikk
Dato Kommentar Lagt inn av
14. oktober 2019 08:17:30 Oppdatering av punktliste i kap 6.2 Olaug Eiksund
14. oktober 2019 08:16:32 Oppdatering av punktliste i kap 6.2 Olaug Eiksund
06. november 2017 10:51:45 Oppdatering av punktliste i kap 6.4. Olaug Eiksund
31. oktober 2017 14:34:53 Oppdatering av punktliste i kap 6.4. Olaug Eiksund
31. oktober 2017 14:34:25 Oppdatering av punktliste i kap 6.4. Olaug Eiksund
31. oktober 2017 12:51:13 Oppdatering av punktliste i kap 6.3. Olaug Eiksund
31. oktober 2017 12:50:12 Oppdatering av punktliste i kap 6.3. Olaug Eiksund
03. oktober 2017 17:34:06 Url til eksponeringsregisteret legges inn i 6.1 Olaug Eiksund
03. november 2016 13:17:39 Url til eksponeringsregisteret legges inn i 6.1 Olaug Eiksund
03. november 2016 13:15:10 Url til eksponeringsregisteret legges inn i 6.1 Olaug Eiksund
Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55548299