Retningslinje for avhending av farlig avfall og problemavfall, ioniserende strålekilder og eksplosivt avfall

Godkjent av Universitetsdirektøren 05.05.2010.

1. Formål

Retningslinjen skal bidra til at avfall generert ved Universitetet i Bergen (UiB) avhendes på en sikker og forsvarlig måte, i henhold til interne regler og myndighetskrav.

2. Forankring

Retningslinjen er en del av UiBs regelsamling Del 3. Personal og HMS og er forankret i lovverket (se punkt 7).

3. Omfang

Retningslinjen gjelder alle ansatte, studenter, gjesteforskere, innleiet arbeidskraft tilknyttet bygg og/eller aktivitet i regi av UiB, med unntak av de enheter som er inkludert i samordningsavtale vedrørende helse, miljø og sikkerhet med annen virksomhet.

4. Ansvar

Linjeledelsen ved UiB har ansvar for å utpeke kontaktperson for farlig avfall mv. og at farlig avfall mv. blir håndtert i tråd med retningslinjen.

Eiendomsavdelingen (EIA) har ansvar for å utpeke koordinator for farlig avfall mv. og for at transport og sluttbehandling av avfallet skjer i henhold til regelverket.

Ansatte, studenter og gjesteforskere plikter å rette seg etter retningslinjen og sentrale prosedyrer.

5. Definisjoner

 • Farlig avfall og problemavfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning og/eller fare for skade på mennesker, dyr og ytre miljø.
 • Problemavfall: Smittefarlig avfall, cytostatika, stikkende og skjærende avfall, som ikke er smittefarlig, og noen typer geler.
 • Ioniserende strålekilder: Radioaktive sambindinger, varer eller utstyr som inneheld slike sambindinger, samt anlegg, apparat eller utstyr som kan avgi ioniserende stråling i tillegg til radioaktivt avfall.
 • Radioaktivt avfall: Kasserte gjenstander, biologiske materiale, løsninger eller stoffer som består av eller er forurenset med radioaktivt stoff.
 • Eksplosivt avfall: Faste, flytende, pastaformige eller geleaktige kjemikalier eller løsninger som også uten tilførsel av atmosfærisk oksygen kan reagere eksotermt (varmeutviklende) med hurtig gassutvikling, og som under definerte prøveforhold detonerer, forbrenner hurtig eller eksploderer under oppvarming ved delvis inneslutning. Her inngår også kjemikalier som ved uhensiktsmessig lagring kan danne eksplosive peroksider (se HMS-portalen).

6. Avhending av farlig avfall og problemavfall, ioniserende strålekilder og eksplosivt avfall

6.1 Oppgaver

Leder

 • Skal påse at enheten gjennomfører kartlegging som avdekker om enheten genererer avfall som omfattes av denne retningslinjen.
 • Skal utpeke kontaktperson for farlig avfall mv., bekjentgjøre dette og påse at kontaktperson får nødvendig opplæring.
 • Skal påse at lokal instruks for avhending av farlig avfall mv. utarbeides.
 • Skal påse at sentrale prosedyrer for håndtering av de ulike avfallsfraksjonene følges, jf. HMS-portalen.
 • Skal påse at ansatte, studenter og gjesteforskere får nødvendig instruksjon og opplæring.

Kontaktperson for farlig avfall mv.

 • Skal utarbeide/revidere intern instruks for avhending av avfall mv.
 • Skal melde fra til driftsleder om behov for emballasje, registreringsskjema og merkelapper.
 • Skal påse at farlig avfall mv. blir emballert, registrert og merket i henhold til sentrale prosedyrer, jf. HMS-portalen.
 • Skal samarbeide med ressurspersoner, som lokal koordinator for Kjemiklieregisteret og lokal strålevernkoordinator.

Ansatte, studenter og gjesteforskere

 • Skal følge sentrale prosedyrer og lokalt tilpassede instrukser for avhending av avfall mv. ved enheten.

Koordinator for farlig avfall mv.

 • Skal på vegne av EIA inngå avtaler med godkjente transportører og sluttbehandlere av avfall.
 • Skal revidere retningslinjen.
 • Skal påse at tilfredsstillende lagerrom for mellomlaring av farlig avfall og problemavfall blir stilt til brukernes disposisjon.
 • Skal i samarbeid med HMS-seksjonen sørge for nødvendig opplæring av kontaktpersoner for farlig avfall mv.

Driftsledere

 • Skal samarbeide med koordinator for farlig avfall mv. og se til at lagringen blir tilfredsstillende ivaretatt.
 • Skal påse det er tilstrekkelig med emballasje, registreringsskjema og merkelapper ved de enkelte lagerrom.
 • Skal bestille henting av farlig avfall mv.

HMS-seksjonen

 • Har veilednings- og rådgivningsfunksjon vedrørende avhending av farlig avfall, problemavfall, ioniserende strålekilder og eksplosivt avfall.
 • Skal bistå koordinator for farlig avfall mv. med opplæring og informasjonstiltak vedrørende avfall.

6.2 Gjennomføring

Retningslinjen skal iverksettes ved alle enheter som generer avfall som omfattes av retningslinjen. Sentrale prosedyrer for håndtering av avfall i HMS-portalen

7. Referanser

Erstatter: ”Retningslinjer for farlig avfall og problemavfall, inkludert radioaktivt- og eksplosivt avfall” av 31.08.04.

Utarbeidet av: Eiendomsavdelingen og HMS-seksjonen, HR-avdelingen

Vis endringshistorikk
Dato Kommentar Lagt inn av
03. oktober 2017 17:31:45 Oppdatering kap. 7. Referanser Olaug Eiksund
03. oktober 2017 17:19:16 Oppdatering kap. 7. Referanser Olaug Eiksund
15. juni 2015 13:28:19 Oppdatering av avdelingsnavn: HR-avdelingen Olaug Eiksund
06. oktober 2014 13:08:17 Oppdatering av punkt 7. Referanser. Olaug Eiksund
06. oktober 2014 12:53:43 Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling. Olaug Eiksund
06. april 2011 15:57:30 Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling. Olaug Eiksund
03. februar 2011 14:36:17 Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling. Olaug Eiksund
03. februar 2011 14:33:06 Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling. Olaug Eiksund
03. februar 2011 14:30:07 Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling. Olaug Eiksund
Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55548299